20 april 2015

Information från Gullholmen Samfällighetsförenings styrelse

PARKERINGEN 1. Ansvariga för bygget av våra garage, byggaren och tjänsteman som gör godkännandebesiktning gör bedömningen att garagen kan tas i bruk den 1 maj. Därför har samfällighetsföreningarna på Gullholmen och Käringön beslutat att numrerade platser ska gälla från och med den 1 maj 2015.Byggnadsförsäkring är också tecknad från samma dag. Försäkring för lösöre och fordon står respektive fastighetsägare för.

PARKERINGEN 2. Efter intensiva diskussioner strax före årsskiftet 2014/15 kunde samfällighetsföreningarna på Gullholmen och Käringön skriva på ett avtal där vi erhåller 6 miljoner av det överskott parkeringsbygget givit. Vi tog på oss två garantiåtaganden kommunen tidigare haft, men det innebär att vi kan avsätta medel till säkerhetshöjande åtgärder, göra kompletterande ljusinstallationer och klara de närmaste årens skötsel och underhåll utan att det behöver debiteras oss som medlemmar. Kommunfullmäktige i Orust kommun godkände för några veckor sedan avtalet. För GSF påbörjas nu budgetarbetet för kommande verksamhetsår och användningen av medlen, som är gemensamma för Gullholmen och Käringön, kommer att ingå i budgeten för kommande år och behandlas på stämman den 4 juli.

FÄRJETRAFIKEN. Vi får viss utökad färjetrafik till hamnen från 1 juni. Intensiva kontakter från Byalaget och Samfälligheten har medverkat till att Västtrafik gör följande uttalande:

”När det gäller båttrafiken till Gullholmen har vi över vintern tittat på några olika  alternativ att kunna införa, före ett nytt avtal som ju är under upphandling. Ett nytt avtal kommer igång i december 2016. Det framkomliga, inför sommarsäsongen i år, är att försöka förstärka och komplettera inom ramen för nuvarande ekonomi och nuvarande trafikavtal. Under sommaren 2015 kommer därför trafiken till Gullholmen att förstärkas med fem ytterligare turer från och fyra ytterligare till Hamnen med en mindre båt (Tullan)  under  vardagar.Tre motsvarande turer i vardera riktning på lördag och söndag. Dessa turer ligger i tid mellan 8.30 -13. På detta sätt skapar vi en viss omviktning till Hamnen, fler turer totalt och samtidigt håller vi ekonomi och avtal. Vi hoppas att detta kan vara positivt.” Vi tycker det är ett steg i rätt riktning, men fortsätter att bevaka frågan. Vi tror inte på dagens integrerade trafik med de stora nackdelar det har för oss på  Gullholmen. Vi fortsätter att bevaka frågan i den pågående upphandlingen som ska träda i   kraft i december 2016.

FIBER. Genom den ekonomiska föreningen Gullholmen fiber går arbetet stadigt framåt med planeringen. Ansökan har i dagarna lämnats till länsstyrelsen. Kostnaderna för anslutna fastigheter bedöms i dagsläget genom statsbidrag och gemensam planering och byggande vara betydligt lägre än om ansluter sig senare. Alla medlemmar i GSF bör inte minst av kostnadsskäl ansluta sig till Gullholmen fiber nu när statsbidrag utgår till varje ansluten fastighet och när ett fibernät byggs samordnat för hela vår ö.

BUTIKEN. GSF har utfört ett antal kompletterande fastighetsrenoveringar sedan årsskiftet. Butiken fylls för varje dag med mer varor. Visst är det fantastiskt att vi har en butik som är öppen hela året. Vi handlar där så mycket vi kan och saknas något ber vi Rickard beställa det.
Vi har nyligen med hjälp av Kungsvikens Byggnads AB avslutat en sedan länge efterfrågad renovering av köket. Nu har vi ett nytt och väldisponerat kök till glädje för oss alla.

Styrelsen uttalar ett stort tack till alla de medlemmar och verksamma i GSF eller våra andra föreningar som gör stora insatser. Utan dessa insatser skulle vi inte ha haft en fungerade parkering med garage, fungerade butik, ny portal www.gullholmen.se, nytt kök i skolan för att nämna några exempel.

För Gullholmens samfällighetsförening
Styrelsen
Göran Bengtsson

Carita_MG_7641 800x

29 augusti 2014

Fri parkering på Tuvesvik börjar gälla from den 30 augusti, istället för den 1 september. Anledningen är att garagebygget har kommit igång. Med vänlig hälsning Gullholmens Samfällighetsförening

10 juni 2014

Information från GSF’s valberedning

Till samtliga medlemmar i Gullholmens Samfällighetsförening

Ärende: Valberedning för styrelsen i Gullholmens Samfällighetsförening 2014

Gullholmen den 9 juni 2014 

På föregående årsstämma valdes Lars Cedstrand och Mats Axell att utgöra valberedning med uppgift att på kommande årsstämma föreslå styrelse för 2014.

Ett led i arbetet med att föreslå styrelse för 2014 är att undersöka och utvärdera huruvida sittande ledamöter och suppleanter är intresserad av att fortsätta sitt styrelseengagemang även kommande år.

Valberedningens utgångspunkt är att det är viktigt med kontinuitet i styrelsearbetet. D.v.s. att ta till vara på den kompetens och den erfarenhet som finns i sittande styrelse. Det är samtidigt viktigt att skapa förutsättningar för en långsiktig förnyelse för så väl styrelsen som för det arbete som över tid kommer att krävas för att Gullholmen skall vara en levande och livskraftig ö.

Valberedningen anser att det är viktigt att attrahera och engagera nya personer som över tid kan ta över roller och ansvar i styrelsen och som på så sätt bidrar till styrelsens framtida arbete på bästa möjliga sätt.

 Ett viktigt steg i detta arbete är att ni som medlemmar i samfällighetsföreningen får möjlighet att ge era synpunkter och förslag på ledamöter som aktivt kan bidra till ett värdeskapande styrelsearbete.

Ni uppmanas därför att ge valberedningen förslag på personer ni anser har rätt förutsättningar och relevant kompetens och som dessutom kan tänka sig att kandidera till plats som styrelseledamot alternativt suppleant.  

  I den mån ni önskar föreslå en eller flera kandidater ombeds ni ange:

 • Namn, mobilnummer samt e-mailadress
 • Kort beskrivning kring varför ni anser att den person ni anger har goda förutsättningar att agera som ledamot alternativt suppleant
 • Det är viktigt att er föreslagna kandidat har intresse för en roll i styrelsen och kan avsätta tid för framtida styrelsearbete.

Utifrån ovanstående aktiviteter kommer Valberedningen att utvärdera och därefter föreslå ny styrelse för årsstämman. 

Med bästa hälsningar
Lars Cedstrand & Mats Axell

e-mail
lars.cedstrand@gmail.com  mobil 0708-393982
mats.axell@censor.se           mobil 0708-185560

19 april 2014

Flyttning av bilar på Tuvesvik

Tuvesvik – flytta bilar på parkeringsytor för garage. 

Alla fastighetsägare med nedanstående nummer ska flytta sina bilar från sina tilldelade parkeringsytor;

 • nummer G 164 – G 235 fria senast morgonen 22 april.
 • nummer G 349 – G 380 fria senast morgonen 28 april.

Bilarna parkeras på kommunens ytor längst ner mot Slupekilen (längst österut). Dessa kommer fungera som ersättnings ytor under byggnationen.

Ytor för garagebygge ska förbättras och delvis göras om pga vattenföringen på dessa ytor.

För att arbetet ska kunna fortsätta på ett effektivt och bra sätt ska dessa ytor vara fria för att ge plats åt entreprenören.

Arbetet kommer att genomföras i tre steg.

 • Yta med parkeringsnummer G 164 – G 235  i steg 1, se nedan.
 • Yta med parkeringsnummer G 349 – G 380  i steg 2, se nedan.
 • Yta med benämning K xxx – K xxx i  steg 3, berör inte Gullholmen avser Käringön, för er info.
 • Steg 1 : Arbetet startar 22 april – då ska ytor vara fria – beräknas vara klart till 19/5.
 • Steg 2 : Arbetet startar 28 april – då ska ytor vara fria – beräknas vara klart till 19/5.
 • Steg 3 : Ytor Käringön, arbetet startar 12 maj –

Hälsningar
Styrelsen GSF

Uppdaterade p-platslistor

edan finns p-platslistor, uppdaterade tom 2014-04-18
Uppdaterade listor kommer att läggas ut när förändringar har skett.
Det är den senast daterade p-listan som gäller.

Gullholmens Samfällighet vill påpeka om att förändringar i listorna kan ske,
enligt beslut från årsstämman 2013-07-06 paragraf 22 Tuvesvik;

Information om att förvaltaren,GSF, kan av olika skäl göra förändringar i de tilldelade platserna 

Parkeringslista-i-nummerordning-20140418                Parkeringslista-i-fastighetsordning-20140418

8 april 2014

Butiksinvigning

Vi inviger affären på påskafton 2014

Nu öppnar Tempo Gullholmen/Provianten och genom gemensamma insatser får vi åter en butik öppen under hela året på Gullholmen. PJ bygg har renoverat och våra handlare Richard och Christoffer Anderberg har sedan några veckor tillbaka börjat plocka in varor från Axfoods Temposortiment.

På påskafton kl 12,00 samlas vi i affären för invigning och för att hälsa våren välkommen.

Det blir några tal för att tacka alla som bidragit till att affären åter öppnats, vi önskar våra nya handlare all lycka i framtiden och kan samtidigt glädjas åt att slippa bära tunga matkassar med oss till ön.
Vi ser fram emot en God och Glad Påsk i butiken och har förstås en överraskning till alla barn, som klätt ut sig till påskgummor och påskgubbar. Det kommer även bjudas på lite förtäring, drick och underhållning. 

Välkommna!
Richard och Christoffer Anderberg
Gullholmens Samfällighet
Föreningen Gullholmen
Gullholmens Byalag
Orust Kommun

28 februari 2013

Fortsatt information om butiken

Ordförande Stig Westberg har varit i kontakt med Orust Kommun ett antal gånger angående butiken Provianten.

Fredagen den 8 feb träffade Stig Westberg och Göran Bengtsson Orust Kommun , KSAU.
Ett referat från en punkt på detta möte, se nedan.
” i samband med diskussionen om framtiden för butiken på Gullholmen framfördes att det finns funderingar, från Orust Kommuns sida, på etablering
av en ny butik i Tuvesvik.
Ett av Kommunens skäl var att butiken på Käringön skulle ha svårigheter och att en etablering i Tuvesvik då skulle vara till gagn för de boende både på
Gullholmen och Käringön,
Enligt resultat o balansräkning och ansvariga på Käringön för deras butik, finns det inget som styrker detta uttalande.”

Bifogas förslag till  avsiktsförklaring,  brev till kommunledningen.

Brev-Kommunledningen-120125       Avsiktsförklaring-affären-Gullholmen