På Gullholmsön

Vad gäller på Gullholmsön

Vad gäller på Gullholmsön – Allmän platsmark (alla ytor utanför huslivet)

Gullholmens Samfällighetsförening förvaltar alla s.k. kommunikationsytor (all mark mellan husen) för Fastighetsverket. Föreningen fattar beslut om detaljerna i denna marks användning.
Kommunikationsytorna får även i fortsättningen användas för nuvarande ändamål, huvudsakligen gångtrafik och planteringar.
Hinder i form av staket, plank, bryggor eller liknande får inte heller i fortsättningen uppföras.
Befintlig markutformning med trappor, murar och liknande skall bevaras.
Nya privatiseringar i form av terrasseringar, uteplatser och liknade får inte göras.
Befintliga gångstråk mellan husen skall bevaras och hållas öppna.

Framtida utbyggnader

I princip råder byggförbud. Om, det oaktat, i framtiden Byggnadsnämnden i kommunen eventuellt skulle medgiva utbyggnader av hus, där mark utanför den avstyckade tomten måste utnyttjas, gäller:
att tillköp av denna mark skall förhandlas och avtalas om med förvaltaren Gullholmens Samfällighetsförening i första hand och Fastighetsverket i andra hand i varje enskilt fall.
att tomtgränsen justeras via en lantmäteriförrättning efter köp.

Bygglov

Bevarandeplanen/byggnadsplanen gäller även i fortsättningen.
För eventuella förändringar av fasader, tak, uteplatser krävs bygglovsansökan till kommunen.
Byggnadsnämnden översänder kopia på ansökningar och givna bygglov till Samfällighetsföreningen.
Föreningen informerar också byggnadsnämnden i det fallbyggnation/fasadförändring sker utan att Samfällighetsföreningen har erhållit sådan kopia. Observera att bygglov inte innebär att allmän platsmark får ianspråktagas på något sätt.

Byggnaders utformning

Har du för avsikt att göra yttre förändring av fastigheten se information byggnadsplanen på Samfällighetens hemsida www.gullholmensamf.se

 

Carita_MG_7583 800x