Byggnadsplan (bevarandeplan)

En sammanfattning av Byggnadsplan (bevarandeplan) för Gullholmen  Antagen av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1985.  

Gullholmsön är en av Sveriges tätaste bebyggelser. På den cirka 4 ha stora ön finns 137 bostadshus, en gammal skola och ”stenstugan” Dessutom finns en mängd sjöbodar och förrådsbyggnader.
Gullholmen är ett av de äldsta fiskelägena i Bohuslän. Här har funnits fast bosättning sedan 1500-talet.
Gullholmen betecknas i den fysiska riksplaneringen som riksintresse för kulturminnesvården.
Genom sin täthet och enhetliga karaktär utgör bebyggelsen på Gullholmsön en arkitektonisk helhet med stora kulturhistoriska värden.

Målformuleringar

 • På grund av de stora kulturhistoriska värdena skall miljön bevaras.
 • Karaktäristiska delar och detaljer i miljön (miljöelement), som tydligt åskådliggör olika skeden i samhällsutvecklingen, skall särskilt uppmärksammas.
 • De boendes behov får tillfredsställas inom de ramar ett bevarande av miljön kräver.
 • Det rörliga friluftslivets intressen skall underordnas bevarandeintressena.
 • Enskilda förändringar i miljön skall bedömas ned hänsyn till deras inverkan på den kulturhistoriska helheten.
 • Den enskilda byggnadens ursprung och senare förändringar med förankring i god lokal byggnadstradition skall vara vägledande för förändringar som får vidtas.
 • Husens volymer bör i princip behållas oförändrade, dock med beaktande av helårsbefolkningens behov av ev. utökad bostadsyta.
 • Husens fasader skall vara av trä.
 • Bostadshusen skall vara vita eller ha annan mild ljus färg. Röda hus skall behålla sin färg.
 • Målade sjöbodar skall vara röda.
 • Takmaterialet skall vara rött oglaserat taktegel.
 • Hävdvunnen allmän tillgänglighet av marken mellan husen skall bibehållas.
 • Den enskilde husägaren skall göras medveten om de historiska värden han har att vårda.

Gullholmsön från ovan

Information till fastighetsägare

Ta del av det brev som nyligen skickades ut till samtliga medlemmar i Gullholmens föreningar:

Gullholmen fastighetsägarbrev nov 2015