Vägar & trafik

Vägar och trafik på Gullholmen och Härmanö

Vägarna förvaltats sedan 2000/01 av Gullholmens Samfällighetsförening.

Efter övertagandet beslöt Samfällighetsföreningen att i princip bibehålla de regler för tilllåten trafik som gällt under Vägverkets tid, dock med vissa förtydliganden och smärre ändringar. I enlighet härmed gäller följande med stöd av 10 kap 10 §

Trafikförordningen:

Ingen fordonstrafik på bron till Gullholmen och således ej heller på Gullholmen utom då särskilt tillstånd erhållits. (Sådant tillstånd kan medges för sophämtning och brandfordon o dyl
Tillfälliga tillstånd kan undantagsvis [t. ex. vid byggnation] medges av den för vägarna sektionsansvarige i samfällighetsföreningens styrelse.)
På Lilla och Stora Hermanö är endast sådan fordonstrafik medgiven, vilken kan utföras med traktorer eller trehjuliga mopeder och som är absolut nödvändig.
Vid flera föreningsstämmor har trafiken på våra vägar diskuterats. Ofta har man pekat på att onödig trafik och för höga och därmed riskfyllda hastigheter förekommer.
Samfällighetsföreningen har övervägt att helt förbjuda all fordons- och mopedtrafik och endast tillämpa ett tillståndssysten.
Vi anser för närvarande inte att detta ska vara nödvändigt utan hoppas på att förhållandena även utan radikala åtgärder skall kunna förbättras genom allas medverkan. Inte minst de äldres föredöme för och tillsyn över de yngre.

ATT TÄNKA PÅ:

Missbruka inte begreppet nyttotrafik! Allmän nöjeskörning och ren personförflyttning där gående till fots hade givit bättre och kanske önskvärd motion är inte nyttotrafik.
Ta helst inte med cykeln till Gullholmsön.
Fordonstrafik sliter på vägen, ju tyngre fordon desto mer. Särskilt i tjällossningstider är påfrestningarna stora på vägbanan. En dag i framtiden kommer vi att behöva asfaltera om vägarna när slitaget gått för långt.
En omasfaltering av samtliga vägar kan i dagens penningvärde beräknas kosta c:a 1 miljon kr. Låt oss skjuta detta behov så långt fram som möjligt genom att använda våra vägar varsamt!