Om samfälligheten

GULLHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING bildades, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, vid förrättning 1975-12-30, för förvaltning av den samma dag inrättade gemensamhetsanläggningen Gullholmen ga:1, vilken då omfattade tre sektioner:

1.     Fd folkskolan vid kyrkan och f d småskolan på Gullholmen (nuvarande Gullholmsgården).
11.   Ett antal mindre stickvägar på Gullholmen och Lilla Härmanö från huvudvägarna till grupper av fastigheter.
111. Sex tappställen för färskvatten på Gullholmen. Ej aktuell längre, kommunalt vatten indraget.

En tilläggsförrättning ägde rum 1986-02-26, varvid ytterligare några stickvägar tillades liksom vården av allmän platsmark på Lilla Härmanö  (inom f d municipalsamhället). Vid en ny förrättning 1999-09-29 inrättades gemensamhetsanläggningen Härmanö ga:2 och ställdes under samfällighetsföreningens förvaltning.

Denna anläggning omfattar de tidigare av Vägverket förvaltade huvudvägarna jämte ytterligare några vägsträckor på Gullholmen och Lilla Härmanö samt vägen till Grindebacken på Stora Härmanö.

Vid ytterligare en förrättning 2002-10-10 inrättades gemensamhetsanläggningen Gullholmen ga:2 och ställdes under samfällighetsföreningens förvaltning. Denna anläggning omfattar all mark mellan husen på Gullholmsön,samt vatten o grund inkl Guleskär utom mark som ingår i Gullholmen Ga:1 Ga:3 o Ga1:4.

Den med förvaltningen följande rättigheten får enligt lantmäterimyndigheten anses vara en väg-och allmän platsrättighet, vilket innebär ett i det närmaste totalt ianspråktagande.

Fastighetsägaren ( Statens Fastighetsverk ) kan därför inte medge upplåtelse i strid mot förvaltarens rättighet. Även varje ianspråktagande för enskilt bruk anses strida mot rättigheten.

Under våren 2006 inrättades gemensamhetsanläggningen Gullholmen ga:3 med uppgift att sörja för vatten och avlopp till de fastigheter på Gullholmen som inte genom enskild vattenförening tidigare löst denna fråga. För denna gemensamhetsanläggning, vilken är ställd under en särskild styrelse, har upplåtits rätt att framdraga erforderliga vatten- och avloppsledningar.

GULLHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
förvaltar således för närvarande anläggningarna Gullholmen ga:1 och ga:2 samt Härmanö ga:2. I gemensamhetsanläggningarna ingår obligatoriskt med andelar de bebyggda fastigheter som anges i anläggningsbeslutet eller som därefter intagits enligt särskilt beslut. Varje fastighet har i regel en andel, några fastigheter med flera hus eller lägenheter har påförts fler andelar. Fristående sjöbod eller liknande som inte tillhör bostadsfastighet har egen andel.

Samfällighetsföreningens verksamhet är sektionsindelad på följande sätt:

Sektion I (del av Gullholmen ga:1) avser f d folkskolan på Lilla Härmanö, belägen mitt emot kyrkan, och f d småskolan, numera Gullholmsgården, belägen på Gullholmenön. Dessa båda skolhus ägs av Orusts kommun men har överlämnats med ständig nyttjanderätt till samfällighetsföreningen.

Andelsägare i denna sektion är samtliga fastigheter på Gullholmen, Lilla Härmanö och Stora Härmanö. 2009 är sammanlagda antalet andelar i sektionen 492.F d folkskolan användes som öns allmänna samlingslokal och upplåtes av styrelsen mot hyra (lägre för andelsägare; taxa finns anslagen på föreningens anslagstavla på skolan) för olika sammankomster och aktiviteter, t. ex. lägerskolor, kurser, familjehögtider, föreningsarrangemang, kyrkliga eller allmänna möten, utställningar m. m. Gullholmsgården handhas, utan att belasta samfällighetsföreningens budget, av en särskild intressegrupp med olika verksamheter, Kulturföreningen Gullholmsgården. Där finns Gullholmens bibliotek och biograf, vidare ett omfattande fågelmuseum, fotoutställningar m. m.

Sektion II a (del av Gullholmen ga:1) avser ett antal vägar på Gullholmen och Lilla Härmanö, vilka kompletterar huvudvägarna, samt allmän platsmark på Lilla Härmanö inom f d municipalsamhället.
Andelsägare i denna sektion är samtliga fastigheter på Gullholmen och Lilla Härmanö samt på Stora Härmanö de fastigheter som ligger längs vägen från Vadsbron till Höpallen. 2009 finns i sektionen 448 andelar.

Enligt anläggningsbeslutet skall med hänsyn till miljön vården av småvägarna och allmänplatsmarken inskränkas till rena skötsel- och underhållsåtgärder. Reparationer skall utföras med stor varsamhet. Vintertid snöröjes vägarna endast vid behov och efter anmodan.

Sektion II b (Härmanö ga:2) avser de vägar på Gullholmen och Lilla Härmanö som tidigare förvaltades av Vägverket: Lekplatsen – Torget – Ångbåtsbryggan, Torget – Krabben inkl. ny parallell väg utan trappor, Bron – Klippan samt Kyrkan – Höpallen inkl väg från Gullholmsbaden till färjeläget Gullholmsbaden. Vidare ingår på Stora Härmanö vägen Höpallen – Grindebacken. Andelsägare i denna sektion är samtliga fastigheter på Gullholmen, Lilla Härmanö och Stora Härmanö samt  med hänsyn till kyrkogårdarna på Härmanö resp. naturreservatet – Morlanda pastorat resp. Västkuststiftelsen. 2009 finns i sektionen 516 andelar.

Skötseln av vägarna skall enligt anläggningsbeslutet innebära att de i huvudsak bibehålles i det skick de haft tidigare. Vintertid snöröjes de i erforderlig omfattning. Vid behov kvistas träd och röjes buskar invid vägarna. Särskilda inskränkande bestämmelser gäller för fordonstrafik (art av fordon, belastning, syfte med trafiken, möjlighet till dispens).

Sektion II c (Gullholmen ga:2) avser all mark mellan husen (huskropparna) på Gullholmen samt vatten och grund inkl. Guleskär, allt inom Gullholmen 1:1. Undantagna är – förutom avstyckade fastigheter – sjöbodar och bryggor som upplåtits med servitut eller arrende och de delar av ön (vägar, tappställen och Gullholmsgården) som sedan tidigare ingår i Gullholmen ga:1 och Härmanö ga:2 (sektionerna I, II a och b ovan) samt de delar av Gullholmen 1:1 (utrymme för vatten- och avloppsledningar) som upplåtits för Gullholmen ga:3 (se ovan).
Den av Orusts kommun ägda strandremsan mot hamnen på Gullholmens västra sida utgör egen fastighet Gullholmen 1:4 och ingår inte heller i sektionen.

 Andelsägare i sektion II c är samtliga fastigheter på Gullholmen. 2009 finns i sektionen 160 andelar.

Ändamålet med anläggningen är att varaktigt säkra att intentionerna i byggnadsplanen (bevarandeplanen) från 1986 efterlevs. Markområdena får användas för hittillsvarande ändamål, huvudsakligen gångtrafik och planteringar. Hinder i form av staket, plank, bommar eller liknande får inte uppföras. Om skötselansvaret för visst markområde, t. ex. en täppa, överlåtes på enskild innebär detta inte att marken får privatiseras. Markens allmänna karaktär får inte förvanskas. Allmänheten skall ha fritt tillträde till ön. Vattenområdena skall förbli vattenområden och får inte utfyllas eller överbyggas.

Samfällighetsföreningen är i förvaltningen av marken skyldig att följa byggnads-(bevarande-)planen, i vilken bl. a. anges att miljön med sina kulturhistoriska värden skall bevaras, vilket utgör en ram för hur de boendes behov kan tillfredsställas, att enskilda förändringar skall bedömas med hänsyn till deras inverkan på den kulturhistoriska helheten, att husens volymer i princip bör behållas oförändrade, att särskilda föreskrifter finns för fasadbeklädnad, yttre färgsättning och taktäckning samt att hävdvunnen allmän tillgänglighet av marken mellan husen skall bibehållas.

Sektion III (del av Gullholmen ga:1) har efter tvingande föreläggande från Orusts kommun om fasta vatten- och avloppsanordningar lagts ner.

GULLHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
håller årsstämma varje år i början av juli, då bl. a. styrelse utses och budget och uttaxering av den årliga andelsavgiften fastställes.
Avgiften erlägges senast den 30 augusti. Samfällighetens rätt att uttaxera följer av lagen om samfälligheter. Den som har frågor om samfällighetsföreningen är välkommen att söka kontakt med föreningen på nedanstående adresser eller direkt till någon styrelseledamot. Uppgift om aktuell styrelse finns anslagen på samfällighetsföreningens anslagstavla på Folkskolan och finns jämte ytterligare information, bl. a. föreningens stadgar, på samfällighetsföreningens hemsida.

GULLHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Postadress: Torget 301  474 71 Gullholmen
E-postadress: info@gullholmensamfallighet.se

Karta över Gullholmen och Härmanö