Stadgar

Stadgar för GULLHOLMENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dess stadgar.

Hemvist
Kommun: Orust. Län: Västra Götalands län.

Stadgar
Stadgarna antogs första gången 1975-12-30.
Sammanträdesledare: Lantmätaren Sven H Pettersson.
Ändringar i stadgarna har antagits senast vid föreningsstämma 2022-07-02.
Sammanträdesledare: Ordföranden i Gullholmens Samfällighetsförening Lars Olander i närvaro av lantmätaren Mats Kramsjö.

§ 1  Firma
Föreningens firma är Gullholmens Samfällighetsförening.

§ 2  Samfälligheter
Föreningen förvaltar följande samfälligheter:
Gullholmen ga 1, Gullholmen ga:2 och Härmanö ga:2. Lavön ga 4, Lavön ga 5.

§ 3  Grunderna för förvaltning
Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.

§ 4  Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom  som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5  Styrelse: säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Orusts kommun, Västra Götalands län. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 5 suppleanter.

§ 6  Styrelse: val 
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är ett år och för suppleant likaledes ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7  Styrelse: Kallelse till sammanträde
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst åtta dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. sammanträde, föredragningslista    Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har inte rösträtt.

§ 8  Styrelse: beslutsamhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom  lottning. I andra frågor gäller den mening som  biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av                                styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse  om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer.
Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9  Styrelse: förvaltning  Styrelsen skall
1. förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar,
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.
Föreningen ska tillställa revisorn årsredovisningen senast 6 veckor innan ordinarie stämma. Revisorerna ska avge revisionsberättelse senast 3 veckor före årsstämman.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj – 30 april.

§ 12 Underhålls- och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas det belopp som föreningsstämman fastställer.

§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.
Årsredovisning och revisionsberättelse ska hållas tillgängliga för medlemmar senast 2 veckor före ordinarie stämma.     

§ 14 Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom brev eller till de medlemmar stämma som godtagit detta genom elektronisk post.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske tidigast 6 veckor innan stämmotillfället och senast 4 veckor innan.
I kallelse skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman samt lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. 
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande.

§ 15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före årsstämman.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande för stämman,
2. val av sekreterare för stämman,
3. val av två justeringsmän,
4. styrelsens och revisorernas berättelser,
5. ansvarsfrihet för styrelsen,
6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna,
7. ersättning till styrelsen och revisorerna,
8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd,
9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter,
10. val av revisorer och suppleanter,
11. fråga om val av valberedning,
12. övriga frågor,
13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkterna 1, 2, 3, 6 och 13.

§ 17  Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske avkastning efter medlemmarnas andelar i samfälligheterna.

§ 18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
I fråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 Flera verksamhetgrenar
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems  röstetal framräknas på följande sätt.
Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande  till verksamhetsgrenens andel i den gemen-samma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem.
Om verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheterna beslutar föreningsstämman vid behandling av fråga rörande utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd (§ 16 p. 8). 1

§ 20 Protokolljustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.
Dessa stadgar med senare däri vidtagna ändringar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

1 Samfällighetsföreningens verksamhetsgrenar är:
– I Gullholmen ga:1, sektion I
– IIa Gullholmen ga:1, sektion II
– IIb Härmanö ga:2
– IIc Gullholmen ga:2
– 4 Lavön ga:4
– 5 Lavön ga:5