Allmän platsmark

Sektion 2c – Allmän platsmark Gullholmsön

Gullholmen är sedan urminnes tider en kronoholme. I enskild ägo är de friköpta husgrunderna, i kommunal ägo markremsan närmast hamnsundet. All annan mark – arrenderade husgrunder och mark mellan husen – ägs av Staten genom Statens Fastighetsverk.
Gullholmens Samfällighetsförening (GSF) förvaltar på grund av lantmäteribeslut alla s k kommunikationsytor (all mark mellan husen). GSF beslutar därför om detaljerna i denna marks användning enligt de föreskrifter som Lantmäteriet fastställt.

Därvid gäller:

  1. Kommunikationsytorna skall även i fortsättningen användas för nuvarande ändamål, huvudsakligen gångtrafik och planteringar.
  2. Befintlig markutformning med trappor, murar och liknande skall bevaras.
  3. Skötseln av dessa ytor skall ske i samråd mellan grannar. Ytorna får till sin karaktär ej förändras eller privatiseras av staket, plank eller liknande.
  4. Befintliga gångstråk mellan husen skall bevaras och hållas öppna.
  5. De täppor som av hävd är knutna till vissa hus skall vårdas samt buskar, häckar och träd skall hållas efter och får ej skymma utsikt för närliggande hus. Häckar skall hållas på rimlig höjd. Ett riktmärke är 120 cm. Samråd med grannar skall i första hand prövas.
  6. Nya privatiseringar i form av terrasseringar, uteplatser och liknande får inte göras. Om förbättring av gångstig är nödvändig mellan husen skall denna göras i samråd mellan grannar och med de material som tidigare använts på platsen (exempelvis kullersten, gräs, grus, snäckskal). För platsen främmande material får ej användas. Cement får endast läggas där det tidigare funnits cement.
  7. Staket eller avspärrningar får ej sättas upp, inte heller får gamla tas ner eftersom karaktären av täppa då försvinner. Altaner, häckar, bryggor eller trädäck får ej byggas, planteras eller läggas på mark utanför eller mellan husen. De bryggor, häckar och trädäck som finns sedan tidigare får ej byggas större än på den s k Sociala kartan inritat område.

Sektionsansvariga: Roland Kristiansson och Karin Jelkeby.

Följande dokument kan ge ytterligare vägledning: