Lantmäteriets uppdragsutredning

Samfällighetens uppdrag och behörighet på Gullholmsön

Samfällighetens styrelse hemställde 2006 om Lantmäteriets förtydligande tolkning av föreningens uppdrag och behörighet på Gullholmsön. Lantmäteriet - förrättningslantmätare Mats Kramsjö, Göteborg - utredde ärendet på sätt som följer.

Utredning 2006-06-15 Ärendenummer O062267
Förrättningslantmätare Mats Kramsjö 

Ärende Fastighetsrättsligt uppdrag rörande Gullholmen Kommun: Orust Västra Götalands län

Uppdrag
Gulllholmens samfällighetsförening har gett Lantmäteriet i uppdrag att utreda vilka rättigheter föreningen har för gemensamma ytor på Gullholmen.

Gullholmen ga:2 som förvaltas av Gullholmens samfällighetsförening, bildades genom förrättning enligt anläggningslagen och vann laga kraft 2002-10-10 akt 1421-79.
I beslutet sägs följande: Gemensamhetsanläggningen Gullholmen ga:2 omfattar all mark samt vatten och grund, inklusive Guleskär inom fastigheten Gullholmen 1:1 med följande undantag:

 • Fastigheter som blivit avstyckade från Gullholmen 1:1.
 • De delar av Gullholmen 1:1 som blivit upplåtna med servitut avseende sjöbodar, bryggor med tillhörande båtplatser och uthus.
 • De delar av Gullholmen 1:1 som genom tidigare beslut blivit upplåtna för gemensamhetsanläggningen Gullholmen ga:1, avseende vissa gångstråk, tappställen för färskvatten samt samlingslokal
 • De delar av Gullholmen 1:1 som genom beslut blivit upplåtna för Gullholmen ga:3, avseende vatten- och avloppsledningar.  

Ändamålet med anläggningsbeslutet är att varaktigt säkra intentionerna enligt byggnadsplanen (bevarandeplanen) från 1986 efterlevs.
Planen (1421-P85/3) klargör tydligt vad man får och inte får göra.
Bland annat formuleras plangenomförandet följande ”Målet med planeringen är att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön på Gullholmenön.
Alla åtgärder vid ett genomförande av planen bör därför underordna sig bevarandeaspekterna och underlätta ett bevarande.

Samfällighetsföreningen beslutar om kommunikationsytornas användning, dock får dessa beslut inte strida mot gällande byggnadsplan.
Det är även explicit uttryckt i anläggningsbeslutet att kommunikationsytorna skall förvaltas på ett sådant sätt att allmänheten garanteras
fritt tillträde till Gullholmenön.

Sida 1 (2) LANTMÄTERIMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2006-06-15
Sida 2

Samfällighetsföreningen beslutar om kommunikationsytornas användning, dock får dessa beslut inte strida mot gällande byggnadsplan.
Det är även explicit uttryckt i anläggningsbeslutet att kommunikationsytorna skall förvaltas på ett sådant sätt att allmänheten garanteras
fritt tillträde till Gullholmenön.
Rättigheten (servitutet) får anses vara en väg- och allmän platsrättighet. En sådan rättighet medför i det närmaste ett totalt ianspråktagande. Fastighetsägaren kan därför inte medge upplåtelse i strid mot samfällighetsföreningens rättighet.
Varje ianspråktagande för enskilt bruk kan anses strida mot rättigheten.
Det är anläggningssamfälligheten som förfogar över rättigheten, det vill säga medgivande till undantag kan endast ges av samfällighetsföreningen.
I anläggningsbeslutet finns möjligheten för samfällighetsföreningen att överlåta skötselansvaret för ett visst markområde till en enskild husägare.
Detta innebär dock inte att aktuellt markområde får privatiseras.
Samfällighetsföreningen torde kunna ta hjälp av exekutiv myndighet för att avlägsna otillåtna anläggningar.

……………………………….

Mats Kramsjö Lantmätare
Bifogas
Anläggningsbeslut 1421-79
Byggnadsplan 1421-P85/3

Läs dokumentet som .pdf: Fastighetsutredning Gullholmen

Byggnadsplan / bevarandeplan

Byggnadsplan (bevarandeplan)

En sammanfattning av Byggnadsplan (bevarandeplan) för Gullholmen  Antagen av Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1985.  

Gullholmsön är en av Sveriges tätaste bebyggelser. På den cirka 4 ha stora ön finns 137 bostadshus, en gammal skola och ”stenstugan” Dessutom finns en mängd sjöbodar och förrådsbyggnader.
Gullholmen är ett av de äldsta fiskelägena i Bohuslän. Här har funnits fast bosättning sedan 1500-talet.
Gullholmen betecknas i den fysiska riksplaneringen som riksintresse för kulturminnesvården.
Genom sin täthet och enhetliga karaktär utgör bebyggelsen på Gullholmsön en arkitektonisk helhet med stora kulturhistoriska värden.

Målformuleringar

 • På grund av de stora kulturhistoriska värdena skall miljön bevaras.
 • Karaktäristiska delar och detaljer i miljön (miljöelement), som tydligt åskådliggör olika skeden i samhällsutvecklingen, skall särskilt uppmärksammas.
 • De boendes behov får tillfredsställas inom de ramar ett bevarande av miljön kräver.
 • Det rörliga friluftslivets intressen skall underordnas bevarandeintressena.
 • Enskilda förändringar i miljön skall bedömas ned hänsyn till deras inverkan på den kulturhistoriska helheten.
 • Den enskilda byggnadens ursprung och senare förändringar med förankring i god lokal byggnadstradition skall vara vägledande för förändringar som får vidtas.
 • Husens volymer bör i princip behållas oförändrade, dock med beaktande av helårsbefolkningens behov av ev. utökad bostadsyta.
 • Husens fasader skall vara av trä.
 • Bostadshusen skall vara vita eller ha annan mild ljus färg. Röda hus skall behålla sin färg.
 • Målade sjöbodar skall vara röda.
 • Takmaterialet skall vara rött oglaserat taktegel.
 • Hävdvunnen allmän tillgänglighet av marken mellan husen skall bibehållas.
 • Den enskilde husägaren skall göras medveten om de historiska värden han har att vårda.

Gullholmsön från ovan

Information till fastighetsägare

Ta del av det brev som nyligen skickades ut till samtliga medlemmar i Gullholmens föreningar:

Gullholmen fastighetsägarbrev nov 2015

20 april 2015

Information från Gullholmen Samfällighetsförenings styrelse

PARKERINGEN 1. Ansvariga för bygget av våra garage, byggaren och tjänsteman som gör godkännandebesiktning gör bedömningen att garagen kan tas i bruk den 1 maj. Därför har samfällighetsföreningarna på Gullholmen och Käringön beslutat att numrerade platser ska gälla från och med den 1 maj 2015.Byggnadsförsäkring är också tecknad från samma dag. Försäkring för lösöre och fordon står respektive fastighetsägare för.

PARKERINGEN 2. Efter intensiva diskussioner strax före årsskiftet 2014/15 kunde samfällighetsföreningarna på Gullholmen och Käringön skriva på ett avtal där vi erhåller 6 miljoner av det överskott parkeringsbygget givit. Vi tog på oss två garantiåtaganden kommunen tidigare haft, men det innebär att vi kan avsätta medel till säkerhetshöjande åtgärder, göra kompletterande ljusinstallationer och klara de närmaste årens skötsel och underhåll utan att det behöver debiteras oss som medlemmar. Kommunfullmäktige i Orust kommun godkände för några veckor sedan avtalet. För GSF påbörjas nu budgetarbetet för kommande verksamhetsår och användningen av medlen, som är gemensamma för Gullholmen och Käringön, kommer att ingå i budgeten för kommande år och behandlas på stämman den 4 juli.

FÄRJETRAFIKEN. Vi får viss utökad färjetrafik till hamnen från 1 juni. Intensiva kontakter från Byalaget och Samfälligheten har medverkat till att Västtrafik gör följande uttalande:

”När det gäller båttrafiken till Gullholmen har vi över vintern tittat på några olika  alternativ att kunna införa, före ett nytt avtal som ju är under upphandling. Ett nytt avtal kommer igång i december 2016. Det framkomliga, inför sommarsäsongen i år, är att försöka förstärka och komplettera inom ramen för nuvarande ekonomi och nuvarande trafikavtal. Under sommaren 2015 kommer därför trafiken till Gullholmen att förstärkas med fem ytterligare turer från och fyra ytterligare till Hamnen med en mindre båt (Tullan)  under  vardagar.Tre motsvarande turer i vardera riktning på lördag och söndag. Dessa turer ligger i tid mellan 8.30 -13. På detta sätt skapar vi en viss omviktning till Hamnen, fler turer totalt och samtidigt håller vi ekonomi och avtal. Vi hoppas att detta kan vara positivt.” Vi tycker det är ett steg i rätt riktning, men fortsätter att bevaka frågan. Vi tror inte på dagens integrerade trafik med de stora nackdelar det har för oss på  Gullholmen. Vi fortsätter att bevaka frågan i den pågående upphandlingen som ska träda i   kraft i december 2016.

FIBER. Genom den ekonomiska föreningen Gullholmen fiber går arbetet stadigt framåt med planeringen. Ansökan har i dagarna lämnats till länsstyrelsen. Kostnaderna för anslutna fastigheter bedöms i dagsläget genom statsbidrag och gemensam planering och byggande vara betydligt lägre än om ansluter sig senare. Alla medlemmar i GSF bör inte minst av kostnadsskäl ansluta sig till Gullholmen fiber nu när statsbidrag utgår till varje ansluten fastighet och när ett fibernät byggs samordnat för hela vår ö.

BUTIKEN. GSF har utfört ett antal kompletterande fastighetsrenoveringar sedan årsskiftet. Butiken fylls för varje dag med mer varor. Visst är det fantastiskt att vi har en butik som är öppen hela året. Vi handlar där så mycket vi kan och saknas något ber vi Rickard beställa det.
Vi har nyligen med hjälp av Kungsvikens Byggnads AB avslutat en sedan länge efterfrågad renovering av köket. Nu har vi ett nytt och väldisponerat kök till glädje för oss alla.

Styrelsen uttalar ett stort tack till alla de medlemmar och verksamma i GSF eller våra andra föreningar som gör stora insatser. Utan dessa insatser skulle vi inte ha haft en fungerade parkering med garage, fungerade butik, ny portal www.gullholmen.se, nytt kök i skolan för att nämna några exempel.

För Gullholmens samfällighetsförening
Styrelsen
Göran Bengtsson

Carita_MG_7641 800x