Parkering

Sektionsansvarig: Anders Larsson

Ordningsregler för parkering och garage på Tuvesvik

Inledning

Lantmäterimyndigheten i Göteborg har den 29 april 2013 fattat beslut om att gemensamhetsanläggning skall inrättas på sätt som karta och beskrivning , bilaga KA 1 och BE 1-3 , anger. Anläggningsåtgärden avser parkeringsplatser, dels öppna, dels täckta (garage). Förrättningen har vunnit laga kraft.

För varje fastighet som ingår i Lavön GA:4 har fastställts ett andelstal, varvid beaktats om ägare till ingående fastighet önskat en eller flera parkeringsplatser alt. täckt parkeringsplats (garage).

Lavön GA:4 förvaltas av Gullholmens Samfällighetsförening , org.nr 716408-4654 (Föreningen).

Fastighet  ingåend e i Lavön  GA:4 benämns Andelsägaren.

Föreningens styrelse har beslutat att dessa ordningsregler skall gälla för Föreningen och Andelsägaren vad avser Föreningens parkeringsplatser och garage på Tuvesvik.

Ordningsregler

 1. Parkeringsplats, öppen såväl som täckt (garage) får endast användas för uppställning av personbil klass I (enligt Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner) och släpfordon.
 2. Motorcykel får uppställas på parkeringsplats.
 3. Det ankommer på Andelsägaren att svara för att uppställt fordon inte orsakar miljöskada genom ex. läckande olja/drivmedel.
 4. Andelsägare är skyldig att efterkomma beslut från Föreningen  vad  avser ex. fordons placering vintertid för ex. snöskottning eller fordons tillfälliga placering vid reparation och underhåll  av  hårdgjorda uppställningsytor.
  Det anges att varje Andelsägare har anvisad parkeringsplats som skall användas under sommarhalvåret från 1 april t.o.m. 30 september medan övrig tid på året gäller obundna fria parkeringsplatser enligt anvisning från Föreningen, dock ej garage.
 5. Andelsägaren har rätt att tidsbegränsat upplåta tilldelad parkeringsplats , dels till annan fastighetsägare som är medlem i Lavön GA:4, dels till hyresgäst på Gullholmen, dels besökande, dels  till närstående.
  Andelsägaren ansvarar utan begränsning gentemot Föreningen vid upplåtelse av parkeringsplats till annan och ankommer det på Andelsägaren att informera sådan nyttjare om innehållet i detta avtal. Om Andelsägare har mer än en parkeringsplats kan överlåtelse ske efter godkännande av Föreningen och registrering av Lantmäteriet.
 6. Vid överlåtelse av fastighet ingående i Lavön GA:4 är Andelsägaren skyldig att informera ny ägare till den i Lavön GA:4 ingående fastigheten om innehållet i dessa
 7. Vidkommande täckt parkeringsplats (garage) är kravet från Föreningen att denna inte får ändras på något sätt, vare sig till färg, form eller materialval. Ej heller får isolering ske eller andra förändringar eller anordningar vidtagas å invändiga väggar och tak. Dock får enklare hylla uppsättas för verktyg samt anordning för förvaring av bil hjul och takbox uppsättas. Befintlig elinstallation får inte förändras till någon del , således får eluttag inte monteras. Vid skada å parkeringsplatsens överbyggnad har Föreningen tecknat försäkring med självrisk för Andelsägare per skadetillfälle om f.n. 0,20 prisbasbelopp (okt 2014 44 500 kr). Vid skada å överbyggnad som ej täcks av tecknad försäkring svarar resp. Andelsägare fullt ut utan regresskrav mot Föreningen.
 8. Det åligger Andelsägaren att utföra följande underhåll:
  Garageporten: En gång om året skall skenor och hjul torkas av och därmed befrias från grus och liknande. Detta skall göras för att garantin skall gälla.
  Asfaltsytan i garagen: Skall hållas ren från grus och sand.
 9. Andelsägare skall anses vara underrättad av Föreningen när Föreningen avsänt brev till av Andelsägaren angiven adress eller till  den av  Andelsägaren  angiven email.  Det ankommer på Andelsägaren  att meddela  Föreningen  adressändring  och ändring  av e-mail.
 10. Tvist som rör innehållet i detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Vid uteblivet resultat får tvistelösning ske enligt svensk lag

Dessa ordningsregler är antagna av Föreningens styrelse 2015-07-04