Hyra skolan

Bestämmelser vid hyra av Gullholmens Folkskola

Allmänt
• Folkskolan uthyres endast till myndig person eller till förening som företräds av sådan.
• Skolan upplåtes antingen i sin helhet eller delvis. I förhyrningen ingår den möbel-, köks- och serverings-utrustning som finns i respektive utrymme.
• Bokning sker hos vaktmästaren Ingemar Berglind 0304-57 141, 070-230 98 72
• Inventarier som tillhör folkskolan uthyres inte för användning utanför byggnaden.
• Hyrestaxa: se följande tabell. Hyran inbetalas eller överföres till bankgirokonto 788-9108 innan tillträde. Vid avbokning senare än 1 vecka före hyrestidens början debiteras hela hyreskostnaden.


• Nyckel till byggnaden utkvitteras för hyrestiden hos vaktmästaren. Hyresgästen erhåller även 1 ex. av dessa hyresregler.
• Vid endagsförhyrning skall aktiviteterna vara avslutade senast kl. 01.00. Skall offentlig tillställning anordnas åvilar det i förekommande fall hyresgästen att inhämta erforderliga tillstånd av myndigheter samt att uppvisa dessa för vaktmästaren.
• I byggnaden får samtidigt vistas högst 70 personer.
• God ordning i och utanför skolan och största varsamhet med inventarier och utrustning skall iakttagas.
• Rökförbud råder i hela byggnaden.
• Musik eller annan ljudskapande verksamhet får ej förkomma i eller från byggnaden nattetid kl. 01.00-08.00. Spelas vid annan tid högljudd musik skall fönster mot närliggande bostadshus hållas stängda.
• Smärre avsteg från dessa regler (dock ej avseende säkerhet) får för visst tillfälle medges av folkskolans vaktmästare eller utsedd ledamot av styrelsen.
• Lokalerna skall vara städade efter hyrestidens slut (se nedan instruktioner diskning och städning)
• Har inte så skett, kommer hyresgästen att debiteras en städavgift.

Säkerhet
• Den som för hyresgästen ansvarar för förhyrningen skall genast vid ankomsten taga kännedom om utrymningsvägar, brandskydds- och annan säkerhetsutrustning. Förväntas ett större antal personer komma att vistas i huset skall ytterligare personer i ledande eller samordnande ställning införskaffa sådan kännedom. Skall övernattning förekomma skall före denna genomgång om säkerhet och utrymning hållas med samtliga övernattande personer.
• Tillfällig övernattning skall senast 7 dagar i förväg anmälas till Räddningstjänsten i Orusts kommun på särskild blankett (se www.orust.se/räddning och säkerhet/tillfällig övernattning eller tel. 0304-334460).
• Den som ansvarar för förhyrningen skall vidare själv eller genom annan utsedd tillse att passage- och utrymningsvägar inte vid något tillfälle blockeras. Likaledes gäller ansvaret även att ha uppsikt över att föremål som kan förorsaka brand inte placeras invid radiatorer, spis, andra elektriska apparater eller öppen låga.
• Skall spis, diskmaskin, annan elektrisk utrustning eller öppen låga (ljus) användas, skall ständigt någon av den förhyrande gruppen vara tillstädes och tillse att icke torrkokning eller annan brandfarlig händelse inträffar. Levande ljus får ej ställas närmare varandra än 15 cm. Om marschaller placeras vid entrétrappan måste tillses att brand- eller brännrisk ej uppkommer för vare sig in- eller förbipasserande, ej heller risk för antändning av träfasaden.
• I folkskolan finns två brandsläckare, två brandfiltar, förbandsmateriel i förrådet, brandvarnare i taken, timers att använda i köket samt skyltar som visar utrymningsväg. Uppkommer brand skall, förutom att utrymnings-, alarmerings- och brandbekämpningsåtgärder vidtages, tillses att alla dörrar (brandklassade 30 min.) stängs men inte låses.

Vad som inte får vidröras (användas/ändras)
• Material i eller ovanpå skåp och hyllor (gäller ej förening åt vilken upplåtits visst skåp).
• Tavlor och andra väggprydnader (överenskommelse om tillfälligt borttagande av dessa kan ske).
• Pianot utom för sedvanlig vårdad pianospelning.

Diskning och städning
• Diskning och städning utföres av hyresgästen. Städutrustning finns i särskild garderob. Har kvällsarrangemang avslutats sent, medgives att städningen äger rum nästföljande morgon, förutsatt att lokalen då inte är uthyrd till annan. 
• Vid städning skall diskmaskinen tömmas, toaletter städas, golven dammsugas och fuktmoppas, alla bord och fria ytor avtorkas, soppåsar, papperskorgar tömmas och förnödenheter som hyresgästen placerat i kylskåp borttagas. Ev stearindropp på bord eller golv skall borttagas. På området närmast entrén (på och nedanför trappan och vägen därinvid) skall fimpar, marschaller, dekorationer och annat skräp bortstädas och ytan därefter sopas. Samtliga sopor medtages av hyresgästen.
• Från stora salen placeras bord (med infällda ben) och stolar (staplade) i rummets förrådsutrymme om inte annat överenskommits. Förslår inte utrymmet i förrådet ställes stolar (staplade) längs salens östra vägg.
• Innan skolan lämnas kontrolleras att belysning, spis och är avstängda, fönstren stängda och krokade samt att ytterdörren är låst.

Skador och ersättning
• Uppkommer skador på byggnaden eller inventarierna skall åtgärdande av dessa ersättas, resp. nyanskaffning av sönderslaget porslin eller glas bekostas av hyresgästen.
• Skadorna skall anmälas då nyckeln återlämnas.
• Samfällighetsföreningen påtager sig inget ansvar för kläder eller annan lösegendom som tillhör hyresgästen.

Med önskan om angenäm och framgångsrik vistelse i folkskolan
STYRELSEN GULLHOLMENS SAMFÄLLIGHET

Hör av dig:

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ämne

    Ditt meddelande