10 juni 2014

Information från GSF’s valberedning

Till samtliga medlemmar i Gullholmens Samfällighetsförening

Ärende: Valberedning för styrelsen i Gullholmens Samfällighetsförening 2014

Gullholmen den 9 juni 2014 

På föregående årsstämma valdes Lars Cedstrand och Mats Axell att utgöra valberedning med uppgift att på kommande årsstämma föreslå styrelse för 2014.

Ett led i arbetet med att föreslå styrelse för 2014 är att undersöka och utvärdera huruvida sittande ledamöter och suppleanter är intresserad av att fortsätta sitt styrelseengagemang även kommande år.

Valberedningens utgångspunkt är att det är viktigt med kontinuitet i styrelsearbetet. D.v.s. att ta till vara på den kompetens och den erfarenhet som finns i sittande styrelse. Det är samtidigt viktigt att skapa förutsättningar för en långsiktig förnyelse för så väl styrelsen som för det arbete som över tid kommer att krävas för att Gullholmen skall vara en levande och livskraftig ö.

Valberedningen anser att det är viktigt att attrahera och engagera nya personer som över tid kan ta över roller och ansvar i styrelsen och som på så sätt bidrar till styrelsens framtida arbete på bästa möjliga sätt.

 Ett viktigt steg i detta arbete är att ni som medlemmar i samfällighetsföreningen får möjlighet att ge era synpunkter och förslag på ledamöter som aktivt kan bidra till ett värdeskapande styrelsearbete.

Ni uppmanas därför att ge valberedningen förslag på personer ni anser har rätt förutsättningar och relevant kompetens och som dessutom kan tänka sig att kandidera till plats som styrelseledamot alternativt suppleant.  

  I den mån ni önskar föreslå en eller flera kandidater ombeds ni ange:

  • Namn, mobilnummer samt e-mailadress
  • Kort beskrivning kring varför ni anser att den person ni anger har goda förutsättningar att agera som ledamot alternativt suppleant
  • Det är viktigt att er föreslagna kandidat har intresse för en roll i styrelsen och kan avsätta tid för framtida styrelsearbete.

Utifrån ovanstående aktiviteter kommer Valberedningen att utvärdera och därefter föreslå ny styrelse för årsstämman. 

Med bästa hälsningar
Lars Cedstrand & Mats Axell

e-mail
lars.cedstrand@gmail.com  mobil 0708-393982
mats.axell@censor.se           mobil 0708-185560