Verksamhet

Samfällighetsföreningens uppgift och ansvarsområde är att sköta drift och underhåll av gemensamhetsanläggningar, till exempel: vägar, vatten- och avloppsledningar, belysning, gång- och cykelvägar, lekplatser och markområden.

Syftet med samfällighetsföreningen är att underlätta förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna. Eftersom medlemmarna i en samfällighetsförening kan åläggas betalningsansvar för föreningens förpliktelser, är det av vikt att medlemmarna via styrelsen har en bra förvaltning av föreningens angelägenheter och att medlemmarna via styrelseorganen erbjuds en god insyn i föreningens ekonomiska förehavanden.