Beräkning av andelstal

Gullholmens Samfällighetsförening har, enligt beslut av Lantmäterimyndig­he­ten, i uppdrag att sköta och förvalta f d Folkskolan och Småskolan (Gullholms­gården) samt vägarna och grön­områdena (sk allmän platsmark) på Gullholmen-Härmanö.

Det är föreningen som t ex hyr ut Folkskolan, Gullholmsgården sköts på Samfällighetsföreningens uppdrag av en särskild före­ning, och som (genom entreprenör) svarar för att vägarna röjs från snö på vintern samt ser till vägarnas skick i stort.

Medlemskap i Samfällighetsföreningen är obligatoriskt för samt­liga fastig­he­ter inom Samfällighe­tens område.

Beroende på lokaliseringen är fastig­heterna medlemmar i de olika sektionerna enligt följande:

Sektion

I

IIa

IIb

IIc

Avser

Skolhusen   Folkskolan   Gullholmsgården

Småvägar på Gullholmen och Härmanö, samt  allmän platsmark på Lilla Härmanö

Fd vägverksvägar och vägen Höpallen – Grindebacken

Allmän platsmark på Gullholmsön (all mark utom den under husen)

I sektionen ingår fastigheter på

Gullholmsön, Lilla Härmanö, Stora Härmanö

Gullholmsön, Lilla Härmanö, Stora Härmanö     tom Höpallen

Gullholmsön, Lilla Härmanö, Stora Härmanö

Gullholmsön

Varje fastighets andelstal i de olika sektionerna bestäms utifrån följande:

  1. Obebyggd fastighet är inte åsatt någon andel. 
  2. Fastighet som (enligt fastighetstaxeringslagen [1979:1152]) är taxerad som små­husfastighet skall ha en (1) andel.  Detsamma gäller särskilt taxerad bostadsbyggnad å ofri grund.
  3. Fastighet som är taxerad som hyreshusfastighet skall ha andelar som är lika med summan av antalet bostäder i samtliga byggnader som tillhör fastigheten. Äges fastig­heten i sin helhet av en bostadsrättsförening skall antalet andelar i Samfällighetsföre­ningen vara detsamma som i bostadsrättsföreningen.
  4. Byggnad på ofri grund, såsom sjöbod, bod, uthus eller liknande byggnad, som inte ingår i näringsverksamhet, och vars ägare inte på annan grund är andelsägare, skall ha en (1) andel. 
  5. Fastighet med byggnad inrättad huvudsakligen för näringsverksamhet, eller sådan byggnad på ofri grund, åsätts andelar enligt särskilt beslut. Härvid skall bestämmelserna i p 2-4 vara vägledande.
  6. Västkuststiftelsen, Orusts pastorat och Orust kommun har andelar enligt särskilt be­slut.